Polityka ochrony prywatności

 

FIFRA-AKCESORIA Dariusz Mostowski , ul. Goleszowska 15/47, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 547-181-25-27, REGON: 240016245 („Fifra Akcesoria“), operator sklepu internetowego www.nafona.pl, oświadcza, że wszelkie dane osobowe (zwane dalej również „danymi”) traktuje się jako ściśle poufne i dysponuje się nimi zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych tj. ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych /Dz.U. 2018 poz. 1000/ a także Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników stanowi dla „Fifra Akcesoria” priorytet. Dlatego zwracamy należytą uwagę na dane osobowe i ich ochronę. W niniejszej polityce ochrony prywatności („Polityka“) chcielibyśmy poinformować o tym, jakie dane osobowe gromadzimy i w jaki sposób je używamy.

 

Część I. Zakres obowiązywania

1. Dariusz Mostowski (dalej „Fifra Akcesoria”) przetwarza dane osobowe w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi. Oznacza to, że „Fifra Akcesoria” ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Użytkowników we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność. W przypadku pytań albo wątpliwości, co do tego, jak chronione są Twoje dane osobowe przez „Fifra Akcesoria”, skontaktuj się z „Fifra Akcesoria” (w części IX tego dokumentu). Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i adres do doręczenia Ci zakupów zrobionych na platformie www.nafona.pl. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).

2. Celem tej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez „Fifra Akcesoria” w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.nafona.pl i wykonywanie szeregu innych, związanych z powyższym działań w związku z korzystaniem przez Użytkowników z usług „Fifra Akcesoria”. Wszelkie nasze działania podlegają przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych, na przykład ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Nasza Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

3. Korzystanie ze strony www.nafona.pl, możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności i Regulaminu .

 

Część II. Przetwarzanie danych osobowych przez „Fifra Akcesoria”, w tym ich pozyskiwanie i przechowywanie

Poniżej opisane zostały najczęściej występujące działania na danych osobowych Użytkowników, czyli również na Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego www.nafona.pl.

1. Dane Konta i dane profilowe: utworzenie Konta przez Użytkownika może wymagać podania informacji identyfikujących Użytkownika, w tym jego danych kontaktowych. Takie dane mogą obejmować np. imię i nazwisko Użytkownika, jego adres email oraz adres korespondencyjny. Zgodnie z dokonanym przez siebie wyborem, Użytkownicy mają możliwość utworzenia w ramach Konta profilu, który zawierać może także inne dane.

2. Transakcje: „Fifra Akcesoria” w ramach platformy internetowej może przetwarzać (na przykład przechowywać, albo analizować) informacje stanowiące dane osobowe Użytkownika, umożliwiające Kupującemu zawarcie umowy, przesłanie wiadomości, komunikowanie się i dokonywanie płatności za towary.

3. Obsługa Użytkownika: „Fifra Akcesoria” w ramach platformy internetowej , może gromadzić i w inny sposób przetwarzać (np. przechowywać czy analizować) dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z działem obsługi klienta. Dane te mogą być niezbędne do prowadzenia komunikacji z Użytkownikiem (np. udzielenia odpowiedzi na zadane przez niego pytania), ale też do zrealizowania jego prośby. Kontakt możliwy będzie także poprzez wykorzystanie danych umieszczonych w tym celu na Koncie Użytkownika.

4. Dane gromadzone przez stronę WWW i urządzenia mobilne: Gdy jest to konieczne do świadczenia usługi Użytkownikom albo stanowi uzasadniony interes „Fifra Akcesoria” lub podmiotów trzecich, (którym jest na przykład zapewnienie bezpieczeństwa zasobów IT albo bezpieczeństwa innych Użytkowników), „Fifra Akcesoria” jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników. Takie dane mogą obejmować np. adres IP (czyli adres, z którego korzysta urządzenie Użytkownika wykorzystywane do dostępu do platformy internetowej), parametry oprogramowania i sprzętu, z którego korzysta Użytkownik, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze strony internetowej lub aplikacji mobilnej z portalu internetowego „Fifra Akcesoria”.

5. Uzupełnianie pozyskanych danych: „Fifra Akcesoria” jest uprawniony do uzupełniania posiadanych informacji o Użytkownikach o dane uzyskane zgodnie z prawem (na przykład wtedy, gdy Użytkownik wyraził na to zgodę) od partnerów biznesowych i podmiotów zewnętrznych.

6. Akcje promocyjne: Okazjonalnie w „Fifra Akcesoria” organizowane są akcje promocyjne. Dane kontaktowe Użytkowników, którzy dobrowolnie wezmą udział w akcjach promocyjnych, są przetwarzane przez „Fifra Akcesoria” zgodnie z przepisami prawa i w celach związanych z promocją. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania informacji o promocjach w taki sam sposób, w jaki przystąpił do konkursu lub promocji.

 

Część III. Adres IP, pliki cookies i numery identyfikacyjne urządzeń mobilnych

1. Tak jak wiele innych serwisów internetowych oferujących bardzo różne usługi świadczone drogą elektroniczną, „Fifra Akcesoria” może gromadzić w ramach usług platformy internetowej dane za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, piksele śledzące oraz obiekty udostępniane lokalnie (np. w przeglądarce lub na urządzeniu).

2. Opcje korzystania z plików cookie znajdują się w ustawieniach przeglądarki internetowej. Większość przeglądarek domyślnie automatycznie akceptuje pliki cookie. W ustawieniach przeglądarki internetowej można pliki cookie wyłączyć lub ograniczyć je do wybranych rodzajów. Informacje na temat przeglądarek i ustawień dotyczących plików cookie można znaleźć na poniższych stronach internetowych lub w dokumentacji przeglądarki internetowej.

 

Część IV. Wykorzystanie zgromadzonych danych

1. „Fifra Akcesoria” przetwarza (np. zbiera, przechowuje, analizuje itp.) dane osobowe Użytkowników w następujących celach:

a. zapewnianie obsługi Konta i transakcji Użytkownika, w tym rozwiązywanie problemów technicznych;

b. zakładanie i zarządzanie Kontem Użytkownika;

c. umożliwienie pełnego korzystania z platformy internetowej „Fifra Akcesoria”, w tym dokonywania transakcji;

d. monitorowanie aktywności Użytkowników obejmujące m.in. wyszukiwane słowa kluczowe, zamieszczane oferty oraz zarządzanie ruchem na platformie internetowej;

e. kontaktowanie się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon;

f. zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania Regulaminu;

g. realizacja umów zawartych w ramach umowy sprzedaży lub kupna;

h. obsługa reklamacji;

i. dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami;

j. prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych usług i towarów „Fifra Akcesoria”;

k. wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych;

l. prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

m. statystycznych;

n. archiwizacyjnych;

o. zapewnienie rozliczalności.

2. „Fifra Akcesoria” jest uprawniony do przechowywania zgromadzonych i śledzonych na platformie internetowej danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów biznesowych.

 

Część V. Udostępnianie danych

1. Jeżeli będzie to zgodne ze zgodą Użytkownika albo uzasadnionym interesem „Fifra Akcesoria”, „Fifra Akcesoria” może udostępniać dane osobowe Użytkowników innym serwisom internetowym. W takim przypadku każdy z Użytkowników, którego dane osobowe zostały udostępnione, zostanie o tym szczegółowo poinformowany.

2. „Fifra Akcesoria” przekazuje podmiotom trzecim danych osobowych Użytkowników bez zgody zainteresowanych Użytkowników, chyba że zachodzi jedna z następujących okoliczności:

a. „Fifra Akcesoria” może współpracować z podmiotami trzecimi (np. wyspecjalizowanymi dostawcami usług przechowywania danych, albo usług analitycznych) w celu świadczenia nam usług przez te podmioty. W takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych osobowych Użytkowników we własnym imieniu (dane zawsze będą przetwarzane w imieniu i na potrzeby „Fifra Akcesoria” ), a ich działania podlegają przepisom obowiązującego prawa oraz niniejszej Polityki Prywatności;

b. „Fifra Akcesoria” może udostępniać dane osobowe Użytkowników organom publicznym wspierającym „Fifra Akcesoria” w walce z oszustwami i nadużyciami, w tym w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi możliwych naruszeń prawa lub w zwalczaniem innych ewentualnych naruszeń Regulaminu.

3. W ramach przyjętej Polityki Prywatności „Fifra Akcesoria” zobowiązuje się nie sprzedawać danych osobowych Użytkowników. W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jej części oraz przeniesienia całego majątku lub znaczącej jego części na nowego właściciela dane osobowe Użytkowników mogą zostać przeniesione na Kupującego, w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usług.

 

Część VI. Metody kontroli po stronie Użytkownika

1. Użytkownik, który skorzysta z prawa sprzeciwu przyznanego mu w art. 21 Ogólnego Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) powinien wylogować się ze wszystkich urządzeń i usunąć z nich pliki cookies (w niektórych przypadkach proces może zająć nawet do 48 godzin).

2. Wybór podmiotów zewnętrznych: Niektóre podmioty zewnętrzne, które świadczą swoje usługi na platformie „Fifra Akcesoria”, w tym Google Adwords, umożliwiają Użytkownikom dokonanie wyboru co do wycofania zgody na gromadzenie i wykorzystywanie przez nie danych na potrzeby reklam bazujących na aktywności Użytkownika.

3. Pliki cookies: Większość znanych przeglądarek desktopowych i mobilnych (np. Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera) udostępnia możliwość ograniczenia lub zablokowania wykorzystywania plików „cookies” w systemie Użytkownika. Należy zauważyć jednak, że wyłączenie w przeglądarce internetowej plików „cookies” w odniesieniu do domen pierwszej kategorii (odwiedzane strony internetowe) i pozostałych domen (strony innych firm nie odwiedzane bezpośrednio) może skutkować w niektórych przypadkach ograniczeniem funkcjonalności stron.

 

Część VII . Prawa podmiotu przetwarzania danych

1. Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane, może w każdej chwili zażądać bezpłatnego udzielenia informacji na temat przetwarzania jego danych osobowych.

2. Jeżeli użytkownik podejrzewa, że jego dane osobowe przetwarzane są z naruszeniem przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, może zażądać wyjaśnień, naprawienia zaistniałego stanu rzeczy, w szczególności może zażądać dokonania zmiany, uzupełnienia, usunięcia danych osobowych lub zablokowania danych osobowych.

3. Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw, skontaktuj się z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail sklep@nafona.pl . Możesz również skontaktować się z Urzędem Ochrony Danych Osobowych /ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa, Infolinia: 606-950-000.

4. Użytkownik może w dowolnej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli użytkownik odwoła zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jego dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane; nie dotyczy to jednak danych osobowych, które są niezbędne do realizacji przez Notino obowiązków ustawowych (np. realizacja złożonego już zamówienia) lub do ochrony prawnie uzasadnionego interesu. Dane osobowe zostaną usunięte również wtedy, gdy nie będą one potrzebne do określonego celu lub jeżeli zapisanie danych osobowych użytkownika będzie niedopuszczalne z innych przyczyn określonych w przepisach prawa.

 

Część VIII. Bezpieczeństwo

Wszystkie zbierane przez „Fifra Akcesoria” dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane z „Fifra Akcesoria” , zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez „Fifra Akcesoria” wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

 

Część IX. Zmiana postanowień

W razie konieczności „Fifra Akcesoria” może zmienić postanowienia niniejszej Polityki Wszelkie zmiany działają na przyszłość.

 

Część X. Dane kontaktowe

Pytania dotyczące zakresu Polityki Prywatności należy kierować pod adresem sklep@nafona.pl.


iPhone Samsung huawei Sony LG ZTE